Polityka Prywatności strony www.strategicpoints.pl

Niniejszy dokument ma na celu zdefiniowanie sposobu wykorzystywania Państwa danych osobowych na stronie www.strategicpoints.pl, w sposób uwzględniający wszystkie wymogi RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016r.)

1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO, jest Sławomir Krenczyk, zamieszkały w Warszawie (02-972) przy Al. Rzeczypospolitej 24E/12. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy się kontaktować z Administratorem za pośrednictwem adresu email: kontakt@strategicpoints.pl

2. Cele przetwarzania danych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu: 

  1. odpowiedzi na zadawane pytania, 
  2. przyjęcia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług), 
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
  4. prowadzenia wszelkich niezbędnych działań związanych z zagwarantowaniem bezpieczeństwa strony, 
  5. archiwizacji danych dotyczących zawartych umów, złożonych zamówień oraz zgłaszanych reklamacji, 
  6. przesyłania odpowiedzi na zgłaszane uwagi, pytania, wnioski, zastrzeżenia i reklamacje. 

3. Przekazywanie danych osobowych

Dane mogą być przekazane wyspecjalizowanym podmiotom przetwarzającym je na podstawie umów zawartych z Administratorem, jedynie w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usług zapewniających prawidłowe funkcjonowanie strony.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki prawo tego wymaga.

5. Przysługujące prawa

Mają Państwo prawo do informacji dotyczącej przechowywanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, do żądania sprostowania takich danych, jeśli są nieprawidłowe oraz do ich uzupełnienia lub usunięcia. Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

Ponadto mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

6. Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności strony spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie.

Polityka prywatności